ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 32/2024 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια του είδους «Αναλώσιμα Αναλυτή Αερίων Αίματος με παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού» – δύο (2) μηχανημάτων Ανάλυσης Αερίων Αίματος τελευταίας τεχνολογίας, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32-2024 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ.36/2024 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια της υπηρεσίας «Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτιρίου (Ετήσια Συντήρηση Ανελκυστήρων και Έκδοση Πιστοποιητικών Καλής Λειτουργίας)» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ.: 37/2024 εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του είδους «Φιάλες Αιμοκαλλιεργειών» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 37-2024 ΦΙΑΛΕΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 36/2024 εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του είδους «Φίλτρα Λευκαφαίρεσης» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36-2024 ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ.: 33/2024 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια της υπηρεσίας «Επισκευής & Συντήρησης Κλιματιστικών» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33-2024 ΕΠΙΣΚ. _ ΣΥΝΤΗΡ. ΚΛΙΜΑΤ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 35/2024 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών στα πλαίσια του έργου Βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων υπαρχόντων Ψυχιατρικών & Παιδοψυχιατρικών Τμημάτων Γενικών Νοσοκομείων, Κέντρων Ψυχικής Υγείας και Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της 6ης ΥΠΕ (Εξοπλισμός ΚοΚεΨΥΠΕ & Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου) ΠΡΟΣ

7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35-2024

1 2 3 21