Διακήρυξη αριθ. 6/2023 για Σύμβαση Προμήθειας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Νοσοκομείου, με παραχώρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 210.00,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ.04/2023 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια της υπηρεσίας «Συλλογής, Μεταφοράς και Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ/ΑΕΑ)» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 -2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ.01/2023 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια της υπηρεσίας «Συλλογής, Μεταφοράς και Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ/ΑΕΑ)» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 -2023

1 2 3 15