Ακύρωση του αριθ. 45/2021 Διαγωνισμού για την προμήθεια της υπηρεσίας φύλαξης του Νοσοκομείου, της Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων και της Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, με εκτιμώμενη αξία 223.200,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Αποφ. 21-2022 Διοικ_ ΑΚΥΡΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 1/2022 κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια της υπηρεσίας επισκευής και επαναχρωματισμού εξωτερικών τοιχοποιιών και μεταλλικής πέργκολας Νέας Μονάδας Σπαστικών-Μονάδα Ημερήσιας Φροντίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1-2022

Διακήρυξη αριθ. 46/2021 για Σύμβαση Προμήθειας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Νοσοκομείου, με παραχώρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 158.00,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46-2021

Διακήρυξη αριθ. 45/2021 για Σύμβαση Προμήθειας της υπηρεσίας φύλαξης του Νοσοκομείου, της Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων και της Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 223.200,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 45-2021

1 2 3 11