ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ.42/2023 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «Αναλώσιμα Υλικά Απολύμανσης & Καθαρισμού» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ.39/2023 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «Αναλώσιμα Υλικά Απολύμανσης & Καθαρισμού» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39-2023

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός αριθ. 23/2023 με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Αναδόχου για τις υπηρεσίες της Ασφαλούς Παραλαβής, Διαχείρισης, Εκκαθάρισης, Εμπιστευτικής Καταστροφής και Ανακύκλωσης Παλαιού Αρχειακού Υλικού Φακέλων Ασθενών (χαρτί, ακτινογραφίες) με βάση το ΠΔ 1258/81 του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» σύμφωνα με την Οδηγία 1/2005 ΑΠΔΠΧ, του Νέου Κανονισμού GDPR (679/2016) Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Ν. 4624/29-08-2019 (ΦΕΚ τ. Α’ 137) Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (CPV: 92512100-4 υπηρεσίες καταστροφής αρχείων) με Μηδενική Χρέωση και Ανταποδοτικό Όφελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ.04/2023 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια της υπηρεσίας «Συλλογής, Μεταφοράς και Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ/ΑΕΑ)» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 -2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ.01/2023 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια της υπηρεσίας «Συλλογής, Μεταφοράς και Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ/ΑΕΑ)» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 -2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 33/2022 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «Χαρτί υγείας, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 32/2022 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «Αναλώσιμα Υλικά Απολύμανσης & Καθαρισμού» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32-2022

1 2 3 4