ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 1/2022 κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια της υπηρεσίας επισκευής και επαναχρωματισμού εξωτερικών τοιχοποιιών και μεταλλικής πέργκολας Νέας Μονάδας Σπαστικών-Μονάδα Ημερήσιας Φροντίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1-2022

Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Ανάδειξη συνεργάτιδας Τράπεζας για την τήρηση των λογαριασμών του Γ.Ν Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» με κριτήριο κατακύρωσης το συμφερότερο επιτόκιο και τις λοιπές προδιαγραφές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Ανάδειξη συνεργάτιδας Τράπεζας για την τήρηση των λογαριασμών του Γ.Ν Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» με κριτήριο κατακύρωσης το συμφερότερο επιτόκιο και τις λοιπές προδιαγραφές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35-2021

1 2