ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 25/2024 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών στα πλαίσια του έργου Βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων υπαρχόντων Ψυχιατρικών & Παιδοψυχιατρικών Τμημάτων Γενικών Νοσοκομείων, Κέντρων Ψυχικής Υγείας και Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της 6ης ΥΠΕ (Εξοπλισμός ΚοΚεΨΥΠΕ & Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου)

7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 21/2024 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «Σύριγγες» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21-6107-28.03.2024-ΑΔΑ 9Π4Ι469076-5ΥΓ-ΑΔΑΜ 24PROC014493436 –

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ.02/2024 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια της υπηρεσίας «Συλλογής, Μεταφοράς και Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ/ΑΕΑ)» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

6.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ.53/2023 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «Προϊόντα Καθαρισμού-Αποκομιδής Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (σάκοι, σφουγγάρια)» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 53-2023

1 2 3 5