Διακήρυξη αριθ. 15/2021 για Σύμβαση προμήθειας του είδους «Κλίβανος αυτόκαυστος» προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.000,00€ άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15-2021_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΤΕΥΔ

Διακήρυξη αριθ. 14/2021 για Σύμβαση Προμήθειας «Προϊόντων Καθαρισμού, αποκομιδής ΑΥΜ (σάκκοι, σφουγγάρια)» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 8.220,58 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14 -2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ_signed

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14 -2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη αριθ. 13/2021 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους «Αντιδραστήρια Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Αιμόστασης (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 27.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13-2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Διακήρυξη αριθ. 12/2021 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους «Αντιδραστήρια Αιματολογικού Αναλυτή(με συνοδό εξοπλισμό)» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 34.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12-2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΤΕΥΔ

Διακήρυξη αριθ. 8/2021 για Σύμβαση προμήθειας του είδους «Αντιδραστήρια Βιοχημικού Αναλυτή (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» με εκτιμώμενη αξία 93.925,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8-2021-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΤΕΥΔ

Διακήρυξη 35/2020 (κατόπιν τροποποίησης) για Σύμβαση Προμήθειας ενός Μαγνητικού Τομογράφου στα πλαίσια της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας “SIEMENS” (ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27.8.12, ΦΕΚ τ.Α΄164/27-8-12) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 900.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένης διετούς συντήρησης και του ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 35-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΕΕΕΣ espd-request-v2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 2 3