Διακήρυξη αριθ. 33/2021 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους: «ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ, ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ, ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 71.721,60 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33-2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Διακήρυξη αριθ. 20/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Προμήθειας του είδους «Αναπηρικά Αμαξίδια» με Ανοικτή Διαδικασία προϋπολογισθείσας δαπάνης 700,00€ άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20-2021_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Διακήρυξη αριθ.19/2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Προμήθειας του είδους «Αντιδραστήρια μοριακής ανίχνευσης RSV, streptA και influenza με μοριακή τεχνική PCR αυτοματοποιημένη (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 20.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19-2021 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

1 2 3 4