Διακήρυξη αριθ. 6/2023 για Σύμβαση Προμήθειας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Νοσοκομείου, με παραχώρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 210.00,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6-2023

1 2 3 6