Διακήρυξη αριθ. 20/2022 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους: «ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ, ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ, ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 70.717,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20-2022

Διακήρυξη αριθ. 12/2022 για Σύμβαση Προμήθειας της Υπηρεσίας Καθαριότητας της Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων, με παραχώρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 48.00,00 Ευρώ άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12-2022

Διακήρυξη αριθ. 5/2022 για Σύμβαση Προμήθειας της υπηρεσίας φύλαξης του Νοσοκομείου, της Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων και της Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 240.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1 2 3 5