Διακήρυξη αριθ. 38/2020 για Σύμβαση Υπηρεσίας Καθαριότητας με παραχώρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 158.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 38-2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ_signed

ΤΕΥΔ

Διακήρυξη 35/2020 για Σύμβαση Προμήθειας ενός Μαγνητικού Τομογράφου στα πλαίσια της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας “SIEMENS” (ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27.8.12, ΦΕΚ τ.Α΄164/27-8-12) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 900.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένης της πενταετούς συντήρησης και του ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 35-2020_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Διακήρυξη αριθ. 23/2020 Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για σύμβαση προμήθειας «Διάφορα Προϊόντα Διατροφής» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 72.113,81 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

0012γ__ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23 ΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ αδα αρχειο

Διακήρυξη αριθ. 18/2020 για Σύμβαση προμήθειας του είδους «Εργοθεραπευτικός Εξοπλισμός για τις ανάγκες της Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 4.386,00€ άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18-2020_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΤΕΥΔ

Διακήρυξη αριθ. 5/2020 για Σύμβαση για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης και υπηρεσίας αποκατάστασης προβλημάτων Πυρασφάλειας για την χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας στο κτίριο του Νοσοκομείου» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 145.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5-2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_signed