Διακήρυξη αριθ. 12/2024 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους: «Συσκευές και Όργανα Έγχυσης»

Διακήρυξη αριθ. 12/2024 για Σύμβαση
Προμήθειας του είδους: «Συσκευές και Όργανα Έγχυσης» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία   195.310,95 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ15. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12 του 2024 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

Διακήρυξη αριθ. 12/2024 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους: «Συσκευές και Όργανα Έγχυσης»

Διακήρυξη αριθ. 12/2024 για Σύμβαση
Προμήθειας του είδους: «Συσκευές και Όργανα Έγχυσης» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία   195.310,95 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ15β. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12 του 2024 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΔΑΜ24PROC014753186

[No Title]

Διακήρυξη αριθ. 12/2024 για Σύμβαση
Προμήθειας του είδους: «Συσκευές και Όργανα Έγχυσης» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία   195.310,95 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

15. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12 του 2024 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 15α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12 του 2024 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΔΑ ΨΝΒΧ469076-ΦΣ3 15β. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12 του 2024 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΔΑΜ24PROC014753186

Διακήρυξη αριθ. 26/2024 για Σύμβαση Προμήθειας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Νοσοκομείου, με παραχώρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 256.645,83 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26-2024 με ΑΔΑ & ΑΔΑΜ

Διακήρυξη αριθ. 20/2024 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους: «Αντιδραστήρια Μικροβιολογικού (Καλλιέργειες)» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 71.796,06 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20-2024 με ΑΔΑΜ και ΑΔΑ

1 2 3 8