Διακήρυξη αριθ. 20/2024 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους: «Αντιδραστήρια Μικροβιολογικού (Καλλιέργειες)» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 71.796,06 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20-2024 με ΑΔΑΜ και ΑΔΑ

1 2 3 8