ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 15/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 15/2023 

ηλεκτρονικός ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός10.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 15-2023 για Σύμβαση δύο ετών για την προμήθεια του είδους «Λαπαροσκοπικά Χειρουργικά Εργαλεία με Συνοδό Εξοπλισμό το Λαπαροσκοπικό Σύστημα – Πύργο». , προϋπολογισθείσας δαπάνης 183.420,80 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διακήρυξη αριθ. 15/2023 για Σύμβαση δύο ετών Προμήθειας του είδους «Λαπαροσκοπικά Χειρουργικά Εργαλεία με Συνοδό Εξοπλισμό το Λαπαροσκοπικό Σύστημα – Πύργο» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 183.420,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠ

7.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15-2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ με ΑΔΑΜ

Διακήρυξη αριθ. 14/2023 για Σύμβαση Προμήθειας της Υπηρεσίας Καθαριότητας της Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων, με παραχώρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 56.579,03 Ευρώ άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14-2023

1 2 3 7