Διακήρυξη αριθ. 20/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Προμήθειας του είδους «Αναπηρικά Αμαξίδια» με Ανοικτή Διαδικασία προϋπολογισθείσας δαπάνης 700,00€ άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20-2021_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Διακήρυξη αριθ.19/2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Προμήθειας του είδους «Αντιδραστήρια μοριακής ανίχνευσης RSV, streptA και influenza με μοριακή τεχνική PCR αυτοματοποιημένη (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 20.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19-2021 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Διακήρυξη αριθ. 15/2021 για Σύμβαση προμήθειας του είδους «Κλίβανος αυτόκαυστος» προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.000,00€ άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15-2021_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΤΕΥΔ

Διακήρυξη αριθ. 14/2021 για Σύμβαση Προμήθειας «Προϊόντων Καθαρισμού, αποκομιδής ΑΥΜ (σάκκοι, σφουγγάρια)» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 8.220,58 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14 -2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ_signed

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14 -2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη αριθ. 13/2021 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους «Αντιδραστήρια Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Αιμόστασης (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 27.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13-2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Διακήρυξη αριθ. 12/2021 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους «Αντιδραστήρια Αιματολογικού Αναλυτή(με συνοδό εξοπλισμό)» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 34.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12-2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΤΕΥΔ

Διακήρυξη αριθ. 8/2021 για Σύμβαση προμήθειας του είδους «Αντιδραστήρια Βιοχημικού Αναλυτή (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» με εκτιμώμενη αξία 93.925,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8-2021-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΤΕΥΔ

1 2 3