Διακήρυξη αριθ. 26/2020 για Σύμβαση προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη λειτουργία της Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων προϋπολογισθείσας δαπάνης 57.687,20€ άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26-2020_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Διακήρυξη αριθ. 25/2020 για Ετήσια Σύμβαση της προμήθειας «Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα, φωτισμός» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 15.886,51 Ευρώ με ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Ηλεκτρολογικό υλικό_signed

Διακήρυξη αριθ. 24/2020 για Ετήσια Σύμβαση της προμήθειας «Υλικά Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 3.800,00 Ευρώ με ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Υλικά Υδραυλικών Εγκαταστάσεων_signed

1 2 3