ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 32/2024 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια του είδους «Αναλώσιμα Αναλυτή Αερίων Αίματος με παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού» – δύο (2) μηχανημάτων Ανάλυσης Αερίων Αίματος τελευταίας τεχνολογίας, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32-2024 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ.: 37/2024 εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του είδους «Φιάλες Αιμοκαλλιεργειών» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 37-2024 ΦΙΑΛΕΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 36/2024 εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του είδους «Φίλτρα Λευκαφαίρεσης» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36-2024 ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 35/2024 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών στα πλαίσια του έργου Βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων υπαρχόντων Ψυχιατρικών & Παιδοψυχιατρικών Τμημάτων Γενικών Νοσοκομείων, Κέντρων Ψυχικής Υγείας και Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της 6ης ΥΠΕ (Εξοπλισμός ΚοΚεΨΥΠΕ & Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου) ΠΡΟΣ

7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35-2024

Διακήρυξη αριθ. 41/2020 για Σύμβαση προμήθειας υλικών (με τοποθέτηση) για την δημιουργία «ήσυχου δωματίου» για τις ανάγκες της Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων με Ανοικτή Διαδικασία και εκτιμώμενη αξία 11.975,40€ άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41-2020 -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΥΔ 2

1 2 3 6