Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Ανάδειξη συνεργάτιδας Τράπεζας για την τήρηση των λογαριασμών του Γ.Ν Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» με κριτήριο κατακύρωσης το συμφερότερο επιτόκιο και τις λοιπές προδιαγραφές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Ανάδειξη συνεργάτιδας Τράπεζας για την τήρηση των λογαριασμών του Γ.Ν Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» με κριτήριο κατακύρωσης το συμφερότερο επιτόκιο και τις λοιπές προδιαγραφές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35-2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2/2020

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ Β.ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΑΣΕΠ απόφαση ενστάσεων

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΙΠΤΤΕΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ Β.ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 421 η ΘΕΜΑ : 1) Επικύρωση του πρακτικού διενέργειας- αξιολόγησης της επιτροπής για τον διαγωνισμό προμήθειας «Απινιδωτή» προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπερ/νου ΦΠΑ 24% 2) Ματαίωση του διαγωνισμού ως άγονου

008γ__ΑΠΟΦΑΣΗ 421 του 2020 ΔΙΟΙΚΗΤΗ επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης

1 2