ΑΠΟΦΑΣΗ 421 η ΘΕΜΑ : 1) Επικύρωση του πρακτικού διενέργειας- αξιολόγησης της επιτροπής για τον διαγωνισμό προμήθειας «Απινιδωτή» προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπερ/νου ΦΠΑ 24% 2) Ματαίωση του διαγωνισμού ως άγονου

008γ__ΑΠΟΦΑΣΗ 421 του 2020 ΔΙΟΙΚΗΤΗ επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2020 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υ.Ε ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΟΧ-1

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ 4

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ.Ε ΠΡ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ..

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Δ.Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Υ.Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Υ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ