Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Ανάδειξη συνεργάτιδας Τράπεζας για την τήρηση των λογαριασμών του Γ.Ν Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» με κριτήριο κατακύρωσης το συμφερότερο επιτόκιο και τις λοιπές προδιαγραφές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Ανάδειξη συνεργάτιδας Τράπεζας για την τήρηση των λογαριασμών του Γ.Ν Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» με κριτήριο κατακύρωσης το συμφερότερο επιτόκιο και τις λοιπές προδιαγραφές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35-2021

1 2