Ανθρώπινο Δυναμικό

Ιατροί28
Νοσηλευτές96
Άλλο επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό7
Διοικητικό προσωπικό22
Παραϊατρικό προσωπικό15
Λοιπό προσωπικό10
Τεχνικό προσωπικό9
Σύνολο μόνιμου προσωπικού187
Επικουρικό ιατρικό προσωπικό11
Λοιπό επικουρικό προσωπικό13
Σύνολο επικουρικού προσωπικού24
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ9
τελευταία ενημέρωση 27/09/2019