Ανθρώπινο Δυναμικό

Ιατροί 31
Νοσηλευτές (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ)111
Άλλο επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό7
Διοικητικό προσωπικό27
Παραϊατρικό προσωπικό18
Λοιπό προσωπικό10
Τεχνικό προσωπικό11
Σύνολο μόνιμου προσωπικού215
Ιατροί Ειδικευόμενοι19
Επικουρικό Ιατρικό προσωπικό

Επικουρικό Νοσηλευτικό προσωπικό
8

7
Λοιπό επικουρικό προσωπικό19
Σύνολο επικουρικού προσωπικού34
Προσωπικό Προγραμμάτων ΟΑΕΔ16
τελευταία ενημέρωση 07/03/2023