Αποστολή – Όραμα

Το νοσοκομείο υπηρετεί περισσότερους από έναν σκοπούς:

  • Την παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδα υγείας στον παιδιατρικό πληθυσμό ευθύνης της Διοίκησης της 6ης ΥΠΕ, καθώς και σε παιδιατρικούς ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες ΥΠΕ. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
  • Την ειδίκευση, τη συνεχή εκπαίδευση και την επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Την συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας.
  • Την εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας του παιδιατρικού πληθυσμού.

Το όραμα του νοσοκομείου είναι μέσω της δικής του λειτουργίας και προσφοράς υπηρεσιών να αποκτήσουν όλα τα παιδιά υγεία που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι «η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας».