Διοικητής

Οι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκομείων πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντιστοίχου αναγνωρισμένου τίτλου του εξωτερικού με ιδιαίτερη ικανότητα στην άσκηση διευθυντικών καθηκόντων σε υπηρεσίες ή οργανισμούς του Δημοσίου ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και επιστημονικής εξειδίκευσης σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας Νοσοκομείων ή επιχειρήσεων, οικονομικών της υγείας ή κοινωνικής διοίκησης, καθώς και της ανάλογης εμπειρίας. Συνεκτιμώνται επίσης και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διοικητής

 • Ασπασία Γ. Ρηγοπούλου

Γραμματεία Διοίκησης

 • Καπρούλια Ουρανία
 • Μανιώτη Αγγελική
 • Τηλ.: 2613 612 191-192

 

Διατελέσαντες Διοικητές

 • Παύλος Ι. Αθανασόπουλος (17/01/2020-20/10/2022)
 • Βασιλική Β. Γεωργιοπούλου, MD, MPH, PhD (16/08/2016 – 20/01/2020)
 • Νικόλαος Γ. Στακιάς (07/01/2014 – 16/10/2014)
 • Ιωάννης Γ. Γιαννακόπουλος (28/04/2010 – 07/01/2014)
 • Δημήτριος Ν. Θεοδωρόπουλος (02/06/2008 – 21/04/2010)
 • Ιωάννης Χρ. Γρηγορόπουλος (19/12/2005 – 14/04/2008)
 • Νικόλαος Ε. Κοτσώνης (20/08/2002 – 19/12/2005)

 

Στο μεσοδιάστημα (17/10/2014 – 15/08/2016) μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το νέο Διοικητή χρέη Διοικητή διατελούσε η Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας εκείνη την περίοδο Αικατερίνη Γατοπούλου του Θεόφιλου, Συντονίστρια Διευθύντρια Βιοπαθολογικού – Βιοχημικού Εργαστηρίου.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου έχει αρμοδιότητες βάση του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005). Είναι σημαντική η ευθύνη του για την οργάνωση, συντονισμό, έλεγχο και εύρυθμη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.