Προγράμματα - Έργα Νοσοκομείου

Ένας σημαντικός χρηματοδοτικός πόρος για το Νοσοκομείο αποτελούν τα ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Έργα ΕΣΠΑ

  • «Ανάπτυξη Δομών Ψυχικής Υγείας – Στελέχωση και λειτουργία του Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων του Γ. Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο». Είναι προς αξιολόγηση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Έργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

  • «Πυρόσβεση – Πυροπροστασία – Πυρασφάλεια του Γ.Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο». ΑΔΑ: Ω95Σ465ΦΥΟ-Τ4Υ (145.000 ευρώ)
  • Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το ΓΝΠΠ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» (Αναισθησιολογικά Μηχανήματα). ΑΔΑ: 669Υ465ΦΥΟ-ΙΡΠ (120.000 ευρώ)
  • Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για το ΓΝΠΠ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ». ΑΔΑ: ΨΣΠΓ465ΧΙ8-ΑΘ7 (240.200,40 ευρώ)