Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες στο Νοσοκομείο βάση του οργανισμού του διακρίνονται σε:

  • Ιατρική υπηρεσία όπου ανήκουν τα τμήματα και το προσωπικό που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών υγείας στους μικρούς ασθενείς εκτός της νοσηλευτικής φροντίδας.
  • Νοσηλευτική υπηρεσία όπου ανήκει το προσωπικό που ασχολείται με τη νοσηλευτική φροντίδα καθώς και τις εργασίες που διευκολύνουν τη νοσηλευτική φροντίδα καθώς και την μεταφορά των μικρών ασθενών.
  • Διοικητική υπηρεσία όπου ανήκει όλο το προσωπικό που ασχολείται με γραφειοκρατικά και άλλα θέματα για να διευκολύνει όσο το δυνατόν την εργασία του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού ώστε να είναι ομαλότερη, απρόσκοπτη και πληρέστερη.
  • Τμήμα οργάνωσης και πληροφορικής που έχει ως στόχο να βοηθήσει όλες τις υπηρεσίες στην πλήρη ηλεκτρονική μετάβαση που η εποχή επιτάσσει καθώς και σε άλλα θέματα πληροφορικής και οργάνωσης που απαιτούνται.
  • Ειδικό γραφείο προστασίας δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας που ασχολείται με θέματα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ασθενών και των συνοδών καθώς και αποδοχής, καταγραφής, διερεύνησης και επίλυσης/απάντησης παραπόνων ασθενών και γονέων/κηδεμόνων σχετικά με συμπεριφορές αλλά και παρεχόμενες υπηρεσίες.