Οικονομικό Τμήμα

Το τμήμα είναι υπεύθυνο για τα οικονομικά του Νοσοκομείου. Ενδεικτικά είναι υπεύθυνο για το σύνολο των λογιστικών δραστηριοτήτων, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων, την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμειακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών, τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος και τη έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου.

Προϊσταμένη
Κωνσταντίνα Στόγια
Τηλ.: 2613 612 110

 

Το οικονομικό τμήμα διακρίνεται στα εξής γραφεία:

 • Γραφείο Λογιστηρίου
  Το γραφείο αυτό έχει ως κύρια αρμοδιότητα την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών, τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λπ. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών) καθώς και τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.
  Προσωπικό

  • Φωτεινή Παπαδημητρίου

  Τηλ.: 2613 612 140

 • Γραφείο Μισθοδοσίας
  Το γραφείο αυτό είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας.
  Προσωπικό

  • Γεωργία Μπακουλοπούλου
  • Κατερίνα Γερανίου

  Τηλ.: 2613 612 104

 • Γραφείο Προμηθειών
  Το γραφείο αυτό είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας ιατροφαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, εξοπλισμού καθώς και υπηρεσιών καθώς και τη συμβασιοποίηση των προμηθειών αυτών, εφαρμόζοντας κάθε φορά τις κείμενες διατάξεις.
  Προσωπικό

  • Αγγελική Καμάρα
  • Χριστίνα Πανίτσα
  • Μαρία Σγούρου

  Τηλ.: 2613 612 141

  Ένα κομμάτι του γραφείου είναι και η προμήθεια υλικών εξωσυμβατικά όταν για κάποιο λόγο δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση προμήθειάς τους, ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα το νοσοκομείο. Η ανάθεση στην προκειμένη περίπτωση γίνεται κατόπιν διαπραγμάτευσης και μέσω πρόσκλησης προσφορών χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα i-supplies.
  Προσωπικό

  • Ζωή Αργύτη
  • Ελένη Τσικνιά
   Τηλ.: 2613 612 212
 • Γραφείο Υλικού
  Το γραφείο αυτό είναι υπεύθυνο μεταξύ άλλων για τη παρακολούθηση όλων των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τη σύνταξη του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και την οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού καθώς και τη διεξαγωγή περιοδικών και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.
  Προσωπικό

  • Αναστασία Σπαθή
  • Σταυρούλα Πράπα

  Τηλ.: 2613612127