Τμήμα Επιστασίας - Ιματισμού

Το συγκεκριμένο τμήμα μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του νοσοκομείου καθώς και τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους. Επίσης έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου και της ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου

 

Προσωπικό

  • Μαρία Σγούρου, Προϊσταμένη
    Τηλ.: 2613 612 141