Διατομεακά Τμήματα

Τα διατομεακά τμήματα έχουν σχέση με την αντιμετώπιση όλων των περιστατικών που αναζητούν τις υπηρεσίες υγείας του νοσοκομείου χρησιμοποιώντας εκπαιδευμένο για αυτό το λόγο προσωπικό. Αυτά είναι:

  • Τμήμα επειγόντων περιστστικών
  • Κέντρο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης (ΚεΦΙΑπ)