Νοσηλευτική Υπηρεσία

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία είναι μια από τις θεμελιώδεις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου με ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση.

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας περιλαμβάνουν την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών και τη προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό. Επίσης ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων. Στη νοσηλευτική υπηρεσία ανήκει επίσης και η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.

 

Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε (4) τμήματα που καλύπτουν όλα τα Τμήματα των Τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα Διατομεακά Τμήματα και  υπάγεται ιεραρχικά στο Διοικητή του Νοσοκομείου.

Νοσηλευτικά Τμήματα:

 • Παιδιατρικό τμήμα
 • Χειρουργικό τμήμα
 • Χειρουργείο
 • Τ.Ε.Π./Τ.Ε.Ι.

Συμβουλευτικό όργανο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι η Νοσηλευτική Επιτροπή (ΝΟ.Ε.) έτσι όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/92, η οποία αποτελείται από:

 • Τον/ην Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο.
 • Έναν (1) Τ.Ε. Προϊστάμενο Τμήματος.
 • Ένα (1) ΤΕ Νοσηλευτή Τμήματος.
 • Ένα (1) ΔΕ βοηθό Νοσηλευτή Τμήματος

 

Από το 2005, με την ευθύνη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  πραγματοποιείται πρόγραμμα Παιδιατρικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας. Συνολικά το Νοσοκομείο μας από το 2005 έως και σήμερα έχει χορηγήσει τον τίτλο του Ειδικού Παιδιατρικού Νοσηλευτή σε 65  Νοσηλευτές.

Από το 2015, λειτουργεί γραφείο εκπαίδευσης, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό και την οργάνωση ενδοκλινικών μαθημάτων, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού.

Ιδιαιτέρως σημαντικός είναι ο ρόλος της Νοσηλεύτριας Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, όσον αφορά στην ενημέρωση, την πρόληψη και την διαχείριση λοιμωδών περιστατικών.

Στο Γραφείο Επισκεπτών Υγείας πραγματοποιούνται εμβολιασμοί παιδιών του γενικού πληθυσμού της περιοχής της Πάτρας καθώς και εκπαιδεύσεις παιδιών με ΣΔ1 και των οικογενειών τους σε διάφορα θέματα που άπτονται το χρόνιο αυτό πρόβλημα υγείας. Επίσης συντονίζονται δράσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς  και εκπονούνται προγράμματα αγωγής υγείας στην κοινότητα με διάφορη θεματολογία στα πλαίσια της Δημόσιας Υγείας.

 

Επικοινωνία

 • Γραφείο Νοσηλευτικής Διεύθυνσης
  Διεθύντρια Ν.Υ.: Ευπραξία Μαλαχάτη
  Τηλ.: 2610 635 213
 • Παιδιατρικό Τμήμα
  Προϊσταμένη: Χρυσάνθη Βανταράκη
  Τηλ.: 2610635148
 • Χειρουργικό Τμήμα
  Προϊστάμενος: Γεώργιος Γραμματίκας
  Τηλ.: 2610 635 144
 • Χειρουργείο
  Υπεύθυνος: Λάμπρος Χούτας, Αντριάννα Λεμιώτη
  Τηλ.: 2610 635 122
 • Τ.Ε.Π./Τ.Ε.Ι.
  Προϊστάμενος: Μαρίνα Καραγιάννη
  Τηλ.: 2610 635 162
 • Μ.Μ.Α.
  Υπεύθυνη: Ευαγγελία Σκόνδρα
  Τηλ.: 2610 635 107
 • Μονάδα Προώρων
  Υπεύθυνος: Επαμεινώνδας Καραΐσκος
  Τηλ.: 2610 635 121
 • Γραφείο Νοσηλεύτριας Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
  Υπεύθυνη: Παναγιώτα Παππά
  Τηλ.: 2610 635 211
 • Γραφείο Επισκέπτριας Υγείας
  Υπεύθυνη: Βασιλική Κολυπέρα
  Τηλ.: 2610 635 225
 • Γραφείο εκπαίδευσης – Νοσηλευτικής Ειδικότητας
  Υπεύθυνες: Γεωργία Λαλαγιάννη,  Ευαγγελία Σκόνδρα
  Τηλ.: 2610 635 213 & 2610 635 217