Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής

Το τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι μεταξύ άλλων αρμόδιο για το το χειρισμό όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, την εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής και την έναρξη λειτουργίας της καθώς και τη διαχείρισή της από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς. Είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και την αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής. Επίσης είναι υπεύθυνο για θέματα δικτύου, προστασίας του και πρόσβασης σε αυτά και για την κατάρτιση του Στρατηγικού Πλάνου Πληροφορικής, με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του.

Προσωπικό

  • Αριστείδης Κούρτης

Επικουρικό Προσωπικό

  • Γεώργιος Τζώρτζης

 

Τηλ.: 2613 612 188