ΑΠΟΦΑΣΗ 421 η ΘΕΜΑ : 1) Επικύρωση του πρακτικού διενέργειας- αξιολόγησης της επιτροπής για τον διαγωνισμό προμήθειας «Απινιδωτή» προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπερ/νου ΦΠΑ 24% 2) Ματαίωση του διαγωνισμού ως άγονου

008γ__ΑΠΟΦΑΣΗ 421 του 2020 ΔΙΟΙΚΗΤΗ επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης