Διακήρυξη αριθ. 13/2021 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους «Αντιδραστήρια Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Αιμόστασης (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 27.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13-2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV