Διακήρυξη αριθ. 25/2022 για Σύμβαση Προμήθειας της Υπηρεσίας Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 43.966,44 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25-2022