Διακήρυξη αριθ. 3/2021 για Σύμβαση προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη λειτουργία της Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων προϋπολογισθείσας δαπάνης 16780,00€ άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3-2021_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΤΕΥΔ