Διακήρυξη αριθ. 9/2020 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους «Υπηρεσίες Επισκευής & Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτιρίου (Συντήρηση Ανελκυστήρων)» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 1.279,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

0011δ__ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διακήρυξη αριθ. 10/2020 για Ετήσια Σύμβαση της προμήθειας του είδους «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη αριθ. 5/2020 για Σύμβαση για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης και υπηρεσίας αποκατάστασης προβλημάτων Πυρασφάλειας για την χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας στο κτίριο του Νοσοκομείου» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 145.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5-2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_signed

1 5 6 7 8