Διακήρυξη αριθ. 4/2021 για Σύμβαση προμήθειας Ακτινολογικού Εξοπλισμού (Τροχήλατο Ακτινολογικό και Σύστημα Κασέτας CR για συνένωση εικόνας με στατώ και λογισμικό) προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.000,00€ άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4-2021 για ακτινολογικό εξοπλισμό_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΤΕΥΔ