Διακήρυξη αριθ. 6/2021για Σύμβαση προμήθειας ενός συστήματος υπερηχοτομογραφίας παιδιατρικής ακτινολογίας με εκτιμώμενη αξία 100.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6-2021 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-TEYΔ