Διακήρυξη αριθ. 7/2021 για Σύμβαση προμήθειας Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για τη λειτουργία της Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων προϋπολογισθείσας δαπάνης 7109,00 € άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7-2021_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Διακήρυξη αριθ. 6/2021για Σύμβαση προμήθειας ενός συστήματος υπερηχοτομογραφίας παιδιατρικής ακτινολογίας με εκτιμώμενη αξία 100.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6-2021 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-TEYΔ

Διακήρυξη αριθ. 5/2021 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους «Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα και χαρτοπετσέτες»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5 2021 n

Διακήρυξη αριθ. 5/2021 για Σύμβαση
Προμήθειας του είδους«Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα και χαρτοπετσέτες»_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –ΤΕΥΔ

Διακήρυξη αριθ. 4/2021 για Σύμβαση προμήθειας Ακτινολογικού Εξοπλισμού (Τροχήλατο Ακτινολογικό και Σύστημα Κασέτας CR για συνένωση εικόνας με στατώ και λογισμικό) προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.000,00€ άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4-2021 για ακτινολογικό εξοπλισμό_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΤΕΥΔ

Διακήρυξη αριθ. 3/2021 για Σύμβαση προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη λειτουργία της Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων προϋπολογισθείσας δαπάνης 16780,00€ άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3-2021_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΤΕΥΔ

1 2 3 4 5 9