Διακήρυξη αριθ. 38/2020 για Σύμβαση Υπηρεσίας Καθαριότητας με παραχώρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 158.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 38-2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ_signed

ΤΕΥΔ

Διακήρυξη 35/2020 για Σύμβαση Προμήθειας ενός Μαγνητικού Τομογράφου στα πλαίσια της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας “SIEMENS” (ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27.8.12, ΦΕΚ τ.Α΄164/27-8-12) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 900.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένης της πενταετούς συντήρησης και του ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 35-2020_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD Διακήρυξη αριθ. 36/2020 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους «Αναλώσιμα Υλικά Απολύμανσης & Καθαρισμού (Αντισηπτικά-Απορρυπαντικά)» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 15.291,67 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, 13%, 24%

006__ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36 ΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ – ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 421 η ΘΕΜΑ : 1) Επικύρωση του πρακτικού διενέργειας- αξιολόγησης της επιτροπής για τον διαγωνισμό προμήθειας «Απινιδωτή» προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπερ/νου ΦΠΑ 24% 2) Ματαίωση του διαγωνισμού ως άγονου

008γ__ΑΠΟΦΑΣΗ 421 του 2020 ΔΙΟΙΚΗΤΗ επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης

1 2 3 4 5 8