Διακήρυξη αριθ. 4/2021 για Σύμβαση προμήθειας Ακτινολογικού Εξοπλισμού (Τροχήλατο Ακτινολογικό και Σύστημα Κασέτας CR για συνένωση εικόνας με στατώ και λογισμικό) προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.000,00€ άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4-2021 για ακτινολογικό εξοπλισμό_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΤΕΥΔ

Διακήρυξη αριθ. 3/2021 για Σύμβαση προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη λειτουργία της Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων προϋπολογισθείσας δαπάνης 16780,00€ άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3-2021_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΤΕΥΔ

Διακήρυξη αριθ. 41/2020 για Σύμβαση προμήθειας υλικών (με τοποθέτηση) για την δημιουργία «ήσυχου δωματίου» για τις ανάγκες της Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων με Ανοικτή Διαδικασία και εκτιμώμενη αξία 11.975,40€ άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41-2020 -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΥΔ 2

1 2 3 4 8