Διακήρυξη αριθ. 15/2021 για Σύμβαση προμήθειας του είδους «Κλίβανος αυτόκαυστος» προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.000,00€ άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15-2021_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΤΕΥΔ

Διακήρυξη αριθ. 14/2021 για Σύμβαση Προμήθειας «Προϊόντων Καθαρισμού, αποκομιδής ΑΥΜ (σάκκοι, σφουγγάρια)» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 8.220,58 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14 -2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ_signed

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14 -2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη αριθ. 13/2021 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους «Αντιδραστήρια Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Αιμόστασης (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 27.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13-2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Διακήρυξη αριθ. 12/2021 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους «Αντιδραστήρια Αιματολογικού Αναλυτή(με συνοδό εξοπλισμό)» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 34.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12-2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΤΕΥΔ

Διακήρυξη αριθ. 8/2021 για Σύμβαση προμήθειας του είδους «Αντιδραστήρια Βιοχημικού Αναλυτή (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» με εκτιμώμενη αξία 93.925,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8-2021-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΤΕΥΔ

Διακήρυξη 35/2020 (κατόπιν τροποποίησης) για Σύμβαση Προμήθειας ενός Μαγνητικού Τομογράφου στα πλαίσια της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας “SIEMENS” (ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27.8.12, ΦΕΚ τ.Α΄164/27-8-12) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 900.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένης διετούς συντήρησης και του ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 35-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΕΕΕΣ espd-request-v2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διακήρυξη αριθ. 10/2021 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους Διάφορες Υπηρεσίες Επισκευής & Συντήρησης (Συντήρηση Κλιματιστικών)

Διακήρυξη αριθ. 10/2021 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους Διάφορες Υπηρεσίες Επισκευής & Συντήρησης (Συντήρηση Κλιματιστικών) Αναρτήθηκε 24/03/2021 08:41:01 Τελευταία ανανέωση Βασικά Στοιχεία Διοικητικού Εγγράφου Μοναδικός Κωδικός – ΑΔΑΜ 21PROC008329070 Η/νία Υπογραφής 23/03/2021 Ημερομηνία αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Καταληκτική Η/νία Υποβολής Προσφορών 08/04/2021 Αριθμός Πρωτοκόλλου 4010 ΑΔΑΜ τροποποιούμενης πράξης Διακήρυξη συμφωνίας πλαίσιο (ΑΔΑΜ) Συστεμικοί αριθμοί διαγωνισμού Φορέας ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ‘ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ’ ΑΦΜ Φορέα Γεωγραφική Περιοχή Φορέα (NUTS) Αχαΐα Είδος διαδικασίας Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εκτέλεσης σύμβασης Είδος Αναθέτουσας Αρχής Email Συντάκτη Τυπος δημοσίευσης Διακήρυξη ΑΔΑΜ της προηγούμενης ανάρτησης Είδος Σύμβασης Υπηρεσίες Κριτήριο κατακύρωσης Προυπολογισμός Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης Είδος διαδικασίας Τεχνικές Συγκεντρωτικών & Ηλεκτρονικών Αγορών Νομικό Πλαίσιο Χρηματοδοτήσεις Κωδικός ΣΑΕ Κωδικός ΟΠΣ Κωδικός Ιδίων Πόροων Κωδικός ΕΣΠΑ Κωδικός KAE 0887α01, 0887α03, 0887α04 Στοιχεία συμβαλλομένων φορέων Οργανωτική Μονάδα Φορέα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Υπογράφων/ουσα ΠΑΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – Διοικητής Στοιχεία Αντικειμένου(ων) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 2.782,56 Αντικείμενο 1 Ποσότητα 1,00 Μονάδες Μέτρησης Υπηρεσία Συνολικό Διακήρυξη αριθ. 10/2021 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους Διάφορες Υπηρεσίες Επισκευής & Συντήρησης (Συντήρηση Κλιματιστικών)

006__ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10 ΤΟΥ 2021 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

1 2 3 4 9