ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD Διακήρυξη αριθ. 36/2020 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους «Αναλώσιμα Υλικά Απολύμανσης & Καθαρισμού (Αντισηπτικά-Απορρυπαντικά)» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 15.291,67 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, 13%, 24%

006__ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36 ΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ – ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

Διευκρίνηση επί των τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμού για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τη λειτουργία της Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων και παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΟΑΓΡΑΦΩΝ_signed

Διακήρυξη αριθ. 31/2020 για Σύμβαση προμήθειας Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για τη λειτουργία της Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων προϋπολογισθείσας δαπάνης 41.698,00€ άνευ ΦΠΑ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 31-2020 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

1 2 3 4 5